Coperta cărții Dan Costian, ”În Lumina Bibliei: Biblia și India”

Dan Costian, „În Lumina Bibliei: Biblia și India”

Folosind o documentație extrem de vastă și de consistentă, constând nu numai din scriptura iudeo-creștină, dar cuprinzând și texte apocrife (Între care și cele gnostice) sau esoterice (de ex. Kabbala), indiene, islamice etc., autorul își propune să demonstreze că toate marile religii au o esență comună: mesajul unui Dumnezeu unic, indiferent cum Îl numim, mesaj revelat umanității de mari inițiați dintre care unii au fost considerați incarnări divine sau avataruri (Cuvânt înainte).

Mai întâi se prezinta cadrul istorico-geografic al Indiei antice, sursă a unei tradiții spirituale multimilenare ce se menține și astăzi, putând fi regăsită în toate marile tradiții (Introducere).

Sub titlul „La început a fost Cuvântul” se analizează concepțiile despre Geneză și însemnătatea Logosului Primordial (capitolul I).

Enunțul „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” se explică prin analogia dintre structura Ființei Divine și proiecția acesteia la nivel uman (corpul energetic subtil), ipoteza susținută atât de textele sacre cât și de argumentele oferite de știință (capitolul II). Structura corpului energetic este apoi dezvoltată sub titlul „Copacul Vieții și al Cunoașterii” (capitolul IV).

Cercetarea legendelor despre Potop, aflate în patrimoniul multor tradiții, dezvăluie semnificații profunde (capitolul V).

Nu întâmplător, India e țara unde s-au încarnat multe avataruri și au trăit numeroși sfinți. Aici vom găsi răspunsuri la întrebările: „Unde se află grădina Edenului” (capitolul III) și „De unde venea Avram”, (capitolul VI). Se crede că în această țară poate fi localizat mormântul lui Moise (capitolul XII), că într-acolo duc urmele lui Solomon (capitolul XIII), și că tot acolo s-au stabilit cele zece triburi pierdute ale lui Israel (capitolul XIV).

Decalogul sau Legea dată de Dumnezeu este, în esență, același cu celelalte coduri morale revelate de Divinitate, între care Dharma (capitolul VII). Moise nu a fost decât unul din purtătorii mesajului divin. Minunile lui Moise i-au făcut pe mulți să îl alăture altor mari învățători spirituali ai omenirii (capitolul VIII). Cele legate de toiagul- șarpe și șarpele înfocat, de aramă dezvăluie că este vorba de simboluri ale energiei subtile Kundalini care apare în starea de Yoga, adică unirea cu Divinul (capitolul IX). Moise, alături de alte mari personalități ale spiritualității umane, exemplifică manifestarea Principiului de Maestru Universal (capitolul X). Toți acești mari profeți și învățători au avut ca trăsătură comună harul dat de Duhul lui Dumnezeu, a cărui percepere a fost desemnată în scripturi ca suflu sau briză răcoroasă, apă vie, foc sau lumină divină (capitolul XI).

Prima parte se încheie cu un amplu capitol despre venerarea lui Dumnezeu, unde se analizează crearea și amenajarea cadrului, alegerea momentului, pregătirea locului și a participanților, invocarea divinității, sacrificiile, ofrandele și alte ritualuri de venerare (capitolul XV).

Al doilea volum este centrat în jurul lui Iisus și debutează prezentând profețiile ce Îl vestesc pe Mântuitor (capitolul XVI), urmată de o succintă trecere în revistă a reperelor cronologice și geografice consemnate în evanghelii despre viața lui Iisus și de unele enigme legate de acestea (capitolul VII), apoi de relatările cronicilor timpului despre Iisus ca personaj istoric (capitolul XVIII).

Un amplu capitol abordează tema lui Iisus ca manifestare a Principiului Universal al Evoluției (capitolul XIX). Concepția despre ciclurile cosmice ale Creației este comună multor civilizații și se regăsește chiar în textele biblice. Principiul divin al Evoluției s-a încarnat de câte ori a fost necesară salvarea omenirii și a fost menționat, de-a lungul timpului, în cadrul unor culturi și civilizații diferite. Iisus a fost unul dintre aceste avataruri și o serie de comentatori I-au găsit tangențe cu alte mari încarnări. Istoria spiritualității umane pune în evidență etapele revelării atributelor divine. Multe profeții și semne anunță că umanitatea se află în pragul unei noi ere.

Dar Iisus, ca încarnare a Fiului Divin, îl conduce în chip firesc pe autorul cărții în căutarea Mamei Divine biblice (capitolul XX). Situația este singulară: toate vechile civilizații o venerau pe Mama Divina. Să fie oare Biblia o excepție? O analiză atentă dezvăluie că Ea este prezentă, disimulat, chiar în scriptura iudeo-creștină, iar scrierile secrete ale gnosticilor creștini o așază la loc de frunte, alături de Tată și de Fiu. Un con de umbră nejustificat a învăluit-O pe Mama lui Iisus, dar pietatea populara I-a restituit locul de cinste ce I se cuvenea. Lămurirea problemei Mamei Divine oferă un răspuns la întrebarea „Ce simbolizează Duhul Sfânt?”, în relație cu energia subtilă a lui Kundalini (capitolul XXI).

Autorul explică puterile lui Iisus (capitolul XXII) prin harul Sfântului Duh. Semnificația reală a adevăratului botez cu Duh Sfânt, relevă cititorului aspecte de o nebănuită complexitate. Acțiunea energiei spirituale a lui Kundalini ca manifestare a Duhului Sfânt explică pe deplin vindecările și exorcizările înfăptuite de Iisus și dezvăluie secretul puterii Sale.

Un capitol incitant – care se bazează pe o bogată documentație a cărei autenticitate este greu de pus la îndoială – își propune să elucideze viața tainică a lui Iisus (capitolul XXIII) care se referă, în mod distinct, mai întâi la perioada copilăriei și adolescenței petrecute în India și apoi la cea a maturității și a bătrâneții încheiate în aceeași țară, după un periplu ce poate fi reconstituit în baza surselor disponibile.

Despre reîncarnare tratează un alt capitol (capitolul XXIV).

Unirea cu Dumnezeu, adică obținerea stării de Yoga, este abordată prin prisma practicilor din creștinism (isihasmul), islamism (sufismul) și iudaism (hassidismul) (capitolul XXV).

„Către o noua conștiință” este invitația adresată cititorului în Încheiere.

Vol. I – Vechiul Testament – Editura NEMIRA, București 1999
Vol. II – Noul Testament – Editura SPERANȚA, Iași 2001

Prima ediție‚ în limba engleză: BIBLE ENLIGHTENED. Hidden Teaching Revealed
Vishwa Nirmala Dharma‚ Decembrie 1995
Tipărită și publicată de Computex Graphics‚ Bombay‚ India
Traducerea în limba engleză: Dr. Dana-Sorana Urs

Coperta cărții Dan Costian, ”În Lumina Bibliei: Biblia și India”

Similar Posts