Yoga și Creștinism - ”ENERGIA KUNDALINI - MANIFESTARE A DUHULUI SFÂNT”

Manifestarea Duhului Sfânt în fiinţa umană, este numită, de marii iniţiaţi din India, Kundalini şi este o energie care se pogoară în foetusul uman, aflat în pântecul mamei, la vârsta de două-trei luni; aici ea se localizează, în stare adormită (latentă), în vertebra de la baza şirei spinării, pe care anatomiştii o numesc (fără să ştie de ce!) "osul sacru".

În creştinismul ortodox, energia Kundalini este numită "energie necreată". Manifestările sale (1)- descrise pe larg în scripturile sfinte, nu numai indiene, dar şi în Biblie şi în scrierile Sfinţilor Părinţi - sunt binecunoscute yoghinilor autentici şi au putut fi puse în evidenţă în mod obiectiv (se cunosc sute de fotografii edificatoare, unele publicate şi în presa românească).

Unirea (yoga) are drept vehicul energia Kundalini, reflectarea în om a Puterii Primordiale (Adi Shakti), ceea ce în creştinism se numeşte Sfântul Duh. Adi Shakti este Mama Divină, iar Kundalini este, după spusele yoghinilor, "ca o mamă plină de blândeţe faţă de copilul său", adică spiritul omului (Atman).

"Harul lui Dumnezeu -ca o maică plină de duioşie faţă de copiii săi - a binevoit ca prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu să-ţi mângâie inima întristată" spunea Sf. Serafim din Sarov (257-258) (2).

Dionisie Pseudo-Areopagitul numea manifestările lui Dumnezeu virtuţi şi puteri (101). "Slava Sa se arată în puterile cereşti, se oglindeşte în om" (104).

"Iluminarea şi harul dumnezeiesc şi îndumnezeitor nu reprezintă fiinţa, ci energia lui Dumnezeu"(100) spunea Sf. Grigore Palama (Capita - physica, theologica, moralia et practica 68 şi 69). Iar Sf. Vasile arăta: "Afirmând că îl cunoaştem pe Dumnezeul nostru în energiile Sale, noi nu făgăduim deloc că ne putem apropia de El chiar în fiinţa Sa. Căci, dacă energiile Sale pogoară până la noi, fiinţa Sa rămâne de neatins" (101).

"Dumnezeu creează şi activează prin energiile Sale, care pătrund tot ceea ce există " (103). "Dumnezeu a creat totul prin energiile Sale" (116). "Dumnezeu poate fi cunoscut... într-un mod nemijlocit în contemplarea tainică, în energiile Sale necreate" (128). "Dumnezeu se arată făpturilor în energiile Sale «care pogoară până la noi», după cuvântul Sf. Vasile" (110). "Sf. Vasile ... pune accentul pe caracterul energetic ("slavă", "strălucire")" (112). "Treimea rămâne în noi... prin energiile comune ale celor trei ipostasuri, adică prin har, căci aşa se numesc energiile îndumnezeitoare pe care ni le comunică Sfântul Duh" (114).
"Pentru tradiţia Bisericii de Răsărit, harul înseamnă... firea dumnezeiască la care participăm în energii" (192). "Ceea ce teologia apuseană denumeşte cu termeni de supranatural, înseamnă pentru Răsărit necreatul, energiile dumnezeieşti" (115-116).
"Harul este cel care lucrează în persoane şi prin persoane ca propria lor putere, puteri dumnezeieşti şi necreate, însuşite de persoanele create în care se înfăptuieşte unirea cu Dumnezeu. Căci Sfântul Duh dăruieşte dumnezeirea persoanelor chemate să realizeze în ele unirea îndumnezeitoare" (220-221).

 

Tudor Dan

---------------
(1) a se vedea, în numărul viitor, articolul "Despre manifestările Sfântului Duh".
(2) în paranteze sunt indicate paginile din cartea lui V. Lossky "Teologia mistică a Bisericii de Răsărit”, ed. Anastasia 1993.

Related Articles